kwidzyn logo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, obowiązkach w zakresie podjęcia działań kontrolno-zapobiegawczych dotyczących właściwego utrzymania placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz innych obiektów małej architektury (jak boiska sportowe, skateparki, parki linowe, ścianki wspinaczkowe itp.).
Zgodnie art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
Wg w/w ustawy obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. huśtawki, piaskownice, drabinki oraz karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów, sprawdzenia stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw, którymi są przede wszystkim małe dzieci, zalecam właścicielom i zarządcom pilne przeprowadzenie przeglądów technicznych tych obiektów. Informacje o stanie skontrolowanych placów zabaw i innych miejsc rekreacji dla dzieci, przekazać do Inspektoratu do 15 sierpnia br.

arch. Wiesław Gałkowski

Poprzedni artykuł„Sukces „Pomezanii”
Następny artykułXI Festiwal Teatrów Ulicznych