dkf

I. STANOWISKA PRACY:

1. Pracownik gospodarczy – konserwator

a) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, 4 etaty

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika gospodarczego-konserwatora:

– posiadanie doświadczenia zawodowego,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw   publicznych,

– niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

– znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach elektrycznych, eksploatacji  technicznej urządzeń elektrycznych ,

– gotowość do pracy w systemie III zmianowym również w soboty i niedziele,

– mobilność i dyspozycyjność czasowa,

– kreatywność w myśleniu i działaniu,

– umiejętność w pracy w zespole,

Preferowane będą osoby posiadające uprawnienia energetyczne E1/E2 do 1kV w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń oświetleniowych oraz urządzeń napędowych do 50kW.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: pomp, central  wentylacyjnych, filtrów, wymienników.

– prowadzenie i kontrolowanie w sposób ciągły parametrów wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– prowadzenie  prac porządkowo – konserwatorskich,

– czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym,

– uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,

– obsługa sterowników przemysłowych, naprawa  usterek mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

– wykonywanie wszystkich czynności służbowych zgodnie z wymogami i przepisami BHP, Eksploatacji  Urządzeń Energetycznych, UDT, instrukcji obsługi oraz technicznymi warunkami  eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2. Ratownik

a) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, 6 etatów.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko ratownika:

– uprawnienia ratownika wodnego pływalni,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

–  gotowość do pracy w systemie II zmianowym również w soboty i niedziele

– ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP),

– znajomość i umiejętność stosowania technik ratowniczych,

– dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna,

– komunikatywność i wysoka kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i uczciwość.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,

– pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku i kontrolowanie niecki basenowej,

– kontrola urządzeń i sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo uczestnikom korzystającym z basenu.

3. Pracownik obsługi obiektu

a) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, 2 etaty, 4 x 1/2 etatu.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika obsługi:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

– gotowość do pracy w systemie II zmianowym również w soboty i niedziele,

– odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

– dokładność,

– umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

– pomoc przy obsłudze imprez,

– obsługa maszyn i urządzeń czyszczących,

– nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z obiektu przez grupy sportowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

– list motywacyjny i życiorys,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),

– kserokopia dowodu osobistego,

– oświadczenie kandydata o korzystania w pełni z  praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

II. Informacje dodatkowe.

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w budynku Pływalni KCSiR

ul. Słowackiego 19 w Kawiarni wraz z adnotacją: „Nabór na wolne stanowiska pracy w kompleksie sportowym przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie – (podać należy nazwę stanowiska oraz wymiar czasu pracy tj. etat lub 1/2 etatu)” w terminie od 6 lutego do  8 lutego 2012 r. w  godz. od 7.30 do 15.00.

Oferty złożone przed terminem niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane!!!

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie do dnia 15 lutego 2012 r.

Poprzedni artykułDobranocki teatralne – „Szelmostwa lisa Witalisa”
Następny artykułKolejna Dobranocka Teatralna