budynek Urzędu Miejskiego
fot. Aleksander Łubiński/UM

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po weryfikacji i ocenie dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzeniu przez Komisję Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta ogłasza listę projektów dopuszczonych do głosowania w edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Nr projektuTytuł projektuKoszt projektu

po weryfikacji

(zł)

1Bezpieczny plac zabaw i skatepark na stadionie miejskim120 000,00
4Aktywne i bezpieczne przejścia dla pieszych447 700,00
5Tor zabaw dla Twojego Pupila!82 800,00
6„Zielony zakątek” czyli dzieci bliżej natury60 000,00
7Makieta (odlew z brązu) w skali 1:200 zespołu katedralno-zamkowego wraz z przedzamczem stan na przełom XV/XVI w.209 000,00
9Boisko wielofunkcyjne na rogu ulic: Akacjowej-Klonowej-Orzechowej220 000,00
11Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna64 750,00
14Spotkajmy się w teatrze… Wystawienie komediowej sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna i okolic, w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej25 000,00
15Plac zabawa na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Liwą241 669,79
16Montaż kamer monitoringu w pobliżu placu zabaw i parku za Urzędem Miejskim40 000,00
17Samoobsługowy serwis rowerowy67 008,70
19Park Rowerowy Kwidzyn270 000,00
21Oświetlenie „Orlika” przy ulicy Topolowej185 000,00
22Bezpieczne place zabaw – zakup i montaż kamer do monitoringu placu zabaw277 432,22
25Kwidzyńska Jadłodzielnia13 500,00
28Modernizacja boisk siatkówki plażowej na stadionie miejskim, oświetlenie, ogrodzenie oraz doposażenie istniejącej bazy zgodnie z wytycznymi PZPS176 000,00
Łączny koszt projektów2 499 860,71

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku weryfikacji i oceny dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, decyzją Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta, niżej wymienione projekty nie zostały dopuszczone do głosowania:

Nr projektuTytuł projektuPrzyczyna niedopuszczenia
2Rozbudowa skateparku na stadionie przy ulicy SportowejW opinii KCSiR projekt jest niedoszacowany. Z uwagi na jego wartość (bliską granicy 450 000 zł) nie ma możliwości zwiększenia wartości projektu.

Ponadto, zgodnie z założeniami użytkownika i zarządcy tego terenu (KCSiR) we wskazanej lokalizacji brak jest dodatkowej powierzchni na rozbudowę istniejącego parku. Przyległy teren zielony nie jest przeznaczony pod zagospodarowanie (utwardzenie) i docelowo ma pozostać jako teren zielony, nie utwardzony.

Projekt niedopuszczony na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu KBO.

8Kocia Przystań Pod KatedrąPrzyznawanie lokali socjalnych i komunalnych odbywa się na podstawie Uchwały RM z dn. 25 maja 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nie ma możliwości przeznaczenia lokalu mieszkalnego z zasobu miasta z pominięciem w/w uchwały, nie jest również możliwe pogodzenie funkcji de facto schroniska dla zwierząt z funkcją mieszkaniową w ramach jednego lokalu (niespełniony warunek zapisany w § 1 ust. 2 Regulaminu KBO).

Wnioskodawca nie podał konkretnej nieruchomości, jedynie wskazał, iż ma to być lokal z zasobów miasta Kwidzyna. Z uwagi na bardzo ogólne założenia (brak wskazanego lokalu, brak informacji o zakresie niezbędnych prac) nie jest możliwe oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia. Ponadto projekt zakłada konieczność ponoszenia w kolejnych latach Kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, utrzymaniem zwierząt i ew. osób w trudnej sytuacji (niespełniony warunek określony w § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu KBO)

12Modernizacja nocnego oświetlenia KatedryGrunt jest własnością Parafii pw. Jana Ewangelisty, podczas gdy zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Regulaminu KBO grunt wskazany na lokalizację projektu musi stanowić własność Miasta Kwidzyna, spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, bądź być w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
18Owocowe drzewa w kwidzyńskich parkachProjekt wymaga corocznych, stosunkowo wysokich w odniesieniu do kosztów projektu, nakładów na jego utrzymanie. Realizacja projektu zakłada jego dalsze finansowanie w kolejnych latach (niespełniony warunek określony w § 1 ust. 4 i 5 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO).
20Osoby znane i mniej znane. Cykl spotkań ze znanymi podróżnikami oraz sportowcamiW 2019 roku zainaugurowano w mieście cykl pod nazwą Kwidzyńskie Biesiady Podróżnicze, realizowane przez pomysłodawcę Piotra Opaciana, wspólnie z promocją miasta. W zamyśle autora mają być to imprezy odbywające się co kwartał. W wykazie prelegentów są osoby wymienione przez autora wniosku, ponadto wielu innych znanych w Polsce podróżników. Proponowany cykl był by zatem powtórzeniem pomysłu realizowanego przez miasto wspólnie z Piotrem Opacianem. Ponadto jeśli chodzi o znane osoby w Polsce z różnych branż (m.in. kultury i sztuki) są one zapraszane na cykliczne spotkania organizowane przez Bibliotekę Miejsko-Powiatową oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury.

Projekt niedopuszczony na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu KBO.

23Młodzieżowy Klub Kolarski – Kwidzyn. Rowerem na olimpijskie podiumDziałalność sportową prowadzi się w szczególności w formie klubu sportowego działającego jako osoba prawna, (art. 2 i 3 ustawy o sporcie).

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. Jej organ stanowiący (np. rada gminy) może określić w drodze uchwały m.in. warunki i tryb finansowania tego zadania (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Przepisu tego nie sposób czytać bez odniesienia do wspomnianej wyżej reguły, że działalność sportową realizują m.in. kluby sportowe działające na terenie danej jednostki samorządowej (np. gminy). Z art. 28 ustawy o sporcie wynika poza tym, że to kluby sportowe właśnie mogą otrzymywać dotacje celowe.

Organ stanowiący JST może określić w drodze uchwały, warunki i tryb finasowania powyższego zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który to jednostka ta zamierza osiągnąć.  Bezpośrednio do finasowania klubów z budżetów samorządów odnosi się art. 28 ww. ustawy. Klub sportowy działający na terenie danej JST i nie dla zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu jednostki. Udzielona dotacja ma wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Można również finansować działalność sportową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych. Samorządy mogą powierzać (określonym podmiotom, w tym klubom sportowym) wykonanie zadań publicznych (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). Na mocy art. 11-19a wspieranie zadania publicznego i powierzenie zadania publicznego odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkurs ofert.

Miasto Kwidzyn finansuje z budżetu miasta działalność sportową w trybie wspomnianej ustawy. Każdego roku ogłaszany jest konkurs ofert na zadanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jednak warunkiem udzielenia wsparcia jest wniosek działającego już klubu. Nie należy do zadań miasta tworzenie i zakładanie klubów sportowych (warunek określony w § 1 ust. 1 Regulaminu KBO).

Ponadto Projekt zakłada założenie (organizację) klubu sportowego, którego utrzymanie będzie wymagało dalszych znaczących nakładów, bez poniesienia których klub nie będzie mógł funkcjonować, co jest sprzeczne z § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu KBO.

24Lodówka społeczna – zapobieganie przez pomaganieLista poparcia została podpisana przez 38 osób, z których tylko 34 są mieszkańcami Kwidzyna.

Zgodnie z §2 ust. 5: „Do każdego projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 35 mieszkańców Kwidzyna”

26Hamak MiejskiLista poparcia została podpisana przez 37 osób, z których tylko 32 są mieszkańcami Kwidzyna.

Zgodnie z §2 ust. 5: „Do każdego projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 35 mieszkańców Kwidzyna”

Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego autorom projektów niedopuszczonych do głosowania przysługuje prawo do złożenia odwołania do Burmistrza Miasta Kwidzyna w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania (tj. od dnia 2.10.2020 r.)

Poprzedni artykułPrzetarg ustny nieograniczony – ul. Piłsudskiego 32/3
Następny artykułDRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – ul. Zamiejska