24 09 2014 karta1

Informujemy, że na terenie Kwidzyna wdrażany jest Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych, zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin.
Celem Programu jest zwiększenie osobom z rodzin wielodzietnych dostępności do działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych.
Zapraszamy członków rodzin wielodzietnych do uzyskania Karty Dużej Rodziny i do korzystania z przywilejów oferowanych przez firmy i instytucje, które będą Partnerami Programu.

W Programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu!

Informacje praktyczne
Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.
Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Druki wniosków są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, pokój 42 i na stronie www.mops.kwidzyn.samorzady.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz na stronie www.rodzina.gov.pl.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
– w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia;
– w przypadku osób powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; domu dziecka; w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Kiedy można odebrać Kartę Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Przy odbiorze Kart Wnioskodawca otrzyma wykaz przysługujących ulg i zwolnień.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia Karty
Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do tego aby niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

Wykaz partnerów akcji znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

MIEJSCE ZŁOŻENIA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Grudziądzka 6 Pokój 42 tel. (55) 646-16-26 wew. 142
OPŁATY: bez opłat
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż 1 miesiąc po jego złożeniu.
TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje
WAŻNE INFORMACJE: Karta „Dużej Rodziny”:
1) jest imienna – wyrabiana dla każdego członka rodziny ujętego we wniosku, zawiera imię i nazwisko uprawnionego, termin ważności, PESEL oraz numer,
2) ma charakter osobisty – ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom,
3) nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności,
4) jest własnością Urzędu Miasta Kwidzyn, dlatego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o utracie karty lub prawa do jej użytkowania,
5) w przypadku upływu ważności Karty lub Kart osoby zainteresowane na 30 dni wcześniej mogą wystąpić z ponownym wnioskiem. Przy odbiorze obowiązane są do zwrotu Kart, które utraciły ważność. Jeżeli zwrot Kart nie jest możliwy należy złożyć stosowne oświadczenie.

Dziękujemy wszystkim Partnerom Programu za przyłączenie się do tego projektu i wsparcie rodzin.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy i zaproponowanie ulg, z których korzystać będą mogły rodziny wielodzietne.

Poprzedni artykułII Żeglarskie Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego
Następny artykułSmak Jesieni