17 05 2013 komunikat

W ślad za komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przypominam właścicielom i zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekstjednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do użytkowania obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obiektami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane są między innymi obiekty małej architektury, które służą rekreacji codziennej takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, bujaki, karuzele, zjeżdżalnie, bramki, urządzenia wspinaczkowe.

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiążę się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kwidzynie
Bożena Pajewska

Poprzedni artykuł„ŚŒredniowieczny ubiór – moda czy obowiązek?”
Następny artykułLodołamacze 2013 – konkurs