29 08 2013 wyprawka

Rodzice uczniów mogą liczyć na pomoc finansową w zakupie podręczników i pomocy szkolnych. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający naukę w:

klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klas szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł.

Dyrektor szkoły w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka szkolna” należy składać u dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w nowym roku szkolnym, w terminie do 5 września 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, w przypadku, gdy go nie możemy dostarczyć, może to być oświadczenie o zarobkach, a jeśli otrzymujemy okresowy lub stały zasiłek, powinniśmy zadbać o zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku.

Rodzice uczniów niepełnosprawnych, słabowidzących, niesłyszących i upośledzonych, którym przysługuje prawo do dofinansowania, powinni pamiętać, że do wniosku muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Poprzedni artykułDobranocka teatralna
Następny artykułDni Otwarte Projektów Unijnych