budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 10.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. Raport o stanie miasta Kwidzyna za rok 2020:
 • przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna ,,Raportu o stanie Miasta Kwidzyna w roku 2020”;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020:
 • złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za 2020 rok;
 • przedstawienie opinii przewodniczących stałych komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za 2020 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu w roku 2020.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kwidzyna do 2035 r.”;
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego OśrodkaTerapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie;
 • w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie i nadania statutu;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kwidzynie w roku szkolnym 2021/2022;
 • w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii
  i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • o zmianie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Komunikaty i oświadczenia.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Poprzedni artykułEliminacje Pol’and’Rock w Kwidzynie – dzień drugi
Następny artykułFolklor i Biesiada już po raz piętnasty