Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz użyczenie sprzętu komputerowego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z 41 gospodarstw domowych z terenu miasta Kwidzyna.
Budżet Projektu: 708 003,00 PLN
Czas trwania projektu: 01.03.2012 r. – 31.03.2014 r.
Beneficjent: Gmina Miejska Kwidzyn
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Realizacja projektu ma za zadanie ograniczyć występujące zjawisko wykluczenia cyfrowego osób z grup docelowych, tj. osób z rodzin o niskich dochodach, zastępczych oraz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną również przeszkoleni w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu.

 

MIASTO PRZECIWKO CYFROWEMU WYKLUCZENIU

Działania w ramach projektu pod nazwą: „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”:
Projekt polega na dostawie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, które trafią do dorosłych mieszkańców Kwidzyna oraz dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na ich zakup, gł. objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komputery uczestników projektu zostaną również podłączone do Internetu, ponieważ zadanie realizowane jest w ramach unijnego programu, który ma przeciwdziałać tzw. wykluczeniu cyfrowemu. Dotyczy on między innymi osób o niskich dochodach, mieszkających w rodzinach wielodzietnych, zastępczych lub niepełnosprawnych, w tym korzystających z systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych. Zakończył się proces rekrutacji uczestników do projektu. Wstępnie wytypowano 50 osób. Ostatecznie programem zostało objętych 41 osób, a 9 osób znalazło się na liście rezerwowej. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza została powołana bezstronna komisja, która dokonała wyboru uczestników programu. W jej skład weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego. W ramach tego samego programu każda szkoła, biblioteka i Kwidzyńskie Centrum Kultury otrzymały nowe pracownie komputerowe. Komputery zostaną przekazane wybranym osobom nieodpłatnie w ramach umowy użyczenia. Młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym zapewniony zostanie dostęp do Internetu. Uczestnicy projektu zostaną również przeszkoleni gł. w zakresie podstaw obsługi komputera oraz sprawnego i bezpiecznego poruszania się po sieci. Koszt realizacji programu wyniesie ok. 700 tys. zł. W trakcie przygotowań do jego realizacji zmieniły się warunki na bardziej korzystne dla samorządu. Początkowo samorząd miał pokryć 15 proc. kosztów projektu, tj. zabezpieczyć wkład własny. Obecnie praktycznie 100 proc. kosztów pokryje Unia Europejska. Zakup komputerów i oprogramowania zostanie całkowicie sfinansowany ze środków unijnych. Projekt zakończy się w 2014 roku, ale w ramach obowiązku zachowania trwałości nasi beneficjenci będą korzystać  z jego efektów do roku 2019. Pieniądze na realizację programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

Kalendarium:
– 6 maja 2013 r. – w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie odbyło się spotkanie w beneficjentami projektu. Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyna pan Roman Bera zainaugurował rozpoczęcie projektu oraz nastąpiło podpisanie umów z uczestnikami projektu.

– w dniach 15.05-24.05.3013 r. odbędzie się cykl 2 dniowych szkoleń dla 4 grup beneficjentów z podstaw obsługi komputera i Internetu (miejsce: Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn, ul.11 Listopada 29, w godz. 8-16.

– w miesiącu maju odbywają się dostawy oraz instalacja sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i jednostek miejskich, w tym: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 2 , Gimnazjum nr 4, Kwidzyńskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

 

Cyfrowy Kwidzyn-prezentacja

 

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Poprzedni artykułPrzyjdź na mecz i wesprzyj MMTS
Następny artykułWakacyjne kursy nauki jazdy konnej