um

 Burmistrz miasta Kwidzyna ogłasza nabór do grupy roboczej ds. wprowadzenia w Kwidzynie budżetu obywatelskiego.

Regulamin powołania członków grupy roboczej ds. wprowadzenia w Kwidzynie budżetu obywatelskiego

§1
Niniejszy Regulamin określa sposób powoływania członków grupy roboczej ds. wprowadzenia budżetu obywatelskiego dla Miasta Kwidzyna, zwanej dalej grupą roboczą.

§2
W skład grupy roboczej powinni wchodzić przedstawiciele różnych środowisk, reprezentujących w jak najszerszy sposób społeczność miasta Kwidzyna. Grupa robocza składać się będzie z:
1. max. 4 radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie
2. 2 pracowników Urzędu Miejskiego
3. max. 4 przedstawicieli kwidzyńskich organizacji pozarządowych
4. 1 przedstawiciela przedsiębiorców kwidzyńskich
5. 1 przedstawiciela Powiślańskiej Szkoły Wyższej
6. max. 2 mieszkańców Kwidzyna (osób zameldowanych na terenie miasta Kwidzyna)

§ 3
Sposób wyboru członków grupy roboczej
1. Rada Miejska w Kwidzynie wybiera max. 4 członków grupy roboczej spośród radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie
2. Burmistrz Kwidzyna wskazuje 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
3. Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zgłasza chęć pracy w grupie roboczej lub wskazuje swojego pełnomocnika spośród członków społeczności akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie
4. Pozostali kandydaci do grupy roboczej tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Kwidzyna, przedstawiciel przedsiębiorstw kwidzyńskich oraz mieszkańcy miasta Kwidzyna mają obowiązek przedłożyć wraz z formularzem zgłoszenia rekomendacje wystawione przez dwie organizacje pozarządowe lub 20 mieszkańców miasta
Kwidzyna (osób zameldowanych na terenie miasta Kwidzyna) lub 20 osób zrzeszonych w organizacji lub innej grupie nieformalnej, nieposiadającej osobowości prawnej, ale działającej na terenie Kwidzyna np. wspólnota mieszkaniowa, rada osiedla, etc.
5. Jedna osoba chętna do pracy w grupie roboczej może złożyć tylko jedną kartę zgłoszenia ze wskazaniem środowiska, które zamierza reprezentować w grupie roboczej

6. Zgłoszeń kandydatów wraz z rekomendacjami o których mowa w pkt. 4 na załączonych formularzach można składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie do dnia 12.06 do godz. 16.00
7. W przypadku braku chętnych możliwe jest powołanie mniejszej liczby osób reprezentujących dane środowisko od liczby osób proponowanej w §2. W takiej sytuacji na wniosek Burmistrza Miasta Kwidzyna możliwe będzie przyjęcie kolejnych członków grupy roboczej po jej powołaniu, w terminie 14 dni od momentu złożenia takiego wniosku na ręce Burmistrza Miasta, z zachowaniem zasad z §§1-5.
8. W przypadku zgłoszenia kandydatów o których mowa w pkt. 4 w ilości większej niż przewidzianych miejsc z § 2 zostanie zorganizowane losowanie, które wyłoni skład grupy roboczej. Termin i miejsce losowania zostanie podane do wiadomości na stronie www.kwidzyn.pl w terminie 7 dni od daty zgłaszania kandydatów.
9. Wzory kart rekomendacji oraz karty zgłoszeń kandydatów stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin oraz dokumenty potrzebne do ubiegania się o miejsce w grupie roboczej w załącznikach.

pdfRegulamin.pdf117.93 KB

pdfZalacznik_nr_1_formularz_zgloszenia.pdf157.14 KB

pdfZalacznik_nr_2_rekomenadcja_organizacji.pdf101.92 KB

pdfZalacznik_nr_3_rekomendacja_mieszkancow.pdf166.76 KB

Poprzedni artykułKoncert 3-0-3 z Argentyny w Piwnicy Kulturalnej
Następny artykułDobranocki Teatralne