20 08 2018 xcm

Miasto Kwidzyn oraz grupa kolarska Cyklo Kwidzyn serdecznie zapraszają na 4. edycję XCM Miłosna.

Do Waszej dyspozycji będą tradycyjnie dwa dystanse, MINI (ok. 20 km) oraz dystans MEGA (ok. 40 km – dwie pętle MINI).
Trasa znajduje się na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn, a nasza baza na terenie TRW Miłosna Kwidzyn.

Start/Meta znajdować się będzie na hipodromie, traficie do nas po niebieskich strzałkach.

Zapisy na dystansie MINI oraz MEGA prowadzone są na stronie http://xcmmilosna18.chiptiming.pl.
Obowiązuje limit 150 zawodników.

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów 01.09.2018 od godziny 8:00.

Oprócz wyścigu dla dorosłych odbędą się również wyścigi dla najmłodszych.
Baby race dystans ok. 300-400 metrów dla dzieci na rowerach biegowych, z bocznymi kółkami oraz na trójkołowcach: start o godzinie 9:45.
Junior, młodzież do lat 18 na dystansie ok. 3 km: start o godzinie 10:00.
Zapisy dla dzieci odbędą się na miejscu.

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.

REGULAMIN ZAWODÓW XCM Miłosna 1.09.2018r.

1. Organizator
Grupa Kolarska Cyklo Kwidzyn i Urząd Miasta w Kwidzynie

2. Miejsce zawodów i terminy
Miłosna Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe.
Data: 1.09.2018 r.

3. Start, zgłoszenia i opłata startowa
Limit zawodników: 150 (tylko osoby pełnoletnie).
Link do zapisów i informacja o zamknięciu zapisów zostaną podane na facebook.com/XCMMilosna.
ZAPISY TYLKO PRZEZ INTERNET.
Brak opłaty startowej.
Start wyścigów dla małych dzieci o godz. 9:45, dla młodzieży o godz. 10:10 – zapisy na miejscu.
Pierwszy start dla wyścigów MEGA i MINI nastąpi o godz. 11:00 – zapisy przez Internet.
Dekoracja zawodników około godz. 15:00.

4. Dystanse i kategorie wiekowe
• MEGA ok. 40 km (dwie pętle) – przeznaczony jest dla zawodników specjalizujących się w średnich dystansach z odpowiednim zaawansowaniem kondycyjnym.
• MINI ok. 20 km (jedna pętla) – przeznaczony jest dla zawodników specjalizujących się w krótkich dystansach.
• Wyścig dla małych dzieci – prosta startowa maks. 400 m – rowery biegowe, 3 kółka, kółka boczne.
• Wyścig dla młodzieży do 18 lat – maks. 3 km – runda wokół Hipodromu Miłosna.

Kategorie wiekowe dla kobiet tylko na dystansie MINI, Kobiety MEGA tylko OPEN.
Na dystansie MEGA bez kategorii M5.

Kobiety MINI:
• kategoria K1 – od 19 do 26 lat (rok urodzenia 1999-1992)
• kategoria K2 – od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991-1982)
• kategoria K3 – od 37 lat (rok urodzenia 1981 i starsze)

Mężczyźni MINI:
• kategoria M1 – od 19 do 26 lat (rok urodzenia 1999-1992)
• kategoria M2 – od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991-1982)
• kategoria M3 – od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
• kategoria M4 – od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
• kategoria M5 – od 52 lat (rok urodzenia 1966 i starsi, tylko MINI)

Podczas zgłoszenia do zawodów uczestnik deklaruje dystans na którym wystartuje. Zmiana dystansu w trakcie jazdy nie jest możliwa. Organizator zastrzega możliwość zorganizowania dystansu 3 pętle około 60 km jeśli znajdzie się minimum 10 zawodników chętnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem.

5. Obowiązki uczestników
Poprzez uczestnictwo zawodnik zobowiązuje się do:
• przestrzegania regulaminu zawodów,
• zachowania zasad bezpieczeństwa i realizowania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych,
• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie oraz posiadania sprawnego roweru,
• niejechania podczas wyścigu w słuchawkach – słuchania muzyki itp.,
• posiadania numeru startowego w widocznym, wskazanym przez sędziów miejscu przez cały czas trwania wyścigu,
• samodzielnego pokonania dystansu – zabronione jest poruszanie się na rowerach wspomaganych elektrycznie,
• zapoznania z przepisami ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2001r., Nr 12, poz. 29 z późn. zm.), przepisach z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ochrony przeciwpożarowej, przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, w zakresie w jakim nakładają obowiązki na korzystających z gruntów leśnych i określają odpowiedzialność karną za ich naruszenie,
• zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu ciągów pieszych oraz dróg publicznych,
• nieśmiecenia w lesie.

Ponadto w trakcie maratonu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. Trasa maratonu będzie oznakowana strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę maratonu i kontynuować maraton w tym samym punkcie w którym z trasy zjechał. W przypadku zejścia z trasy powinien poinformować o tym fakcie organizatora.

6. Pozostałe warunki uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty. Startować mogą zawodnicy z licencją PZKOL oraz amatorzy nieposiadający licencji. Uczestnikiem imprezy będzie osoba, która wypełni i podpisze formularz zgłoszeniowy, przez co oświadczy, że:
• zapoznała się z treścią i akceptuje regulamin,
• startuje na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie (UWAGA: dystans MEGA oraz MINI – start wyłącznie dla osób pełnoletnich),
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora,
• wyraża zgodę aby zdjęcia, wywiady oraz materiały wideo z jego wizerunkiem oraz wyniki mogły być publikowane na stronie imprezy oraz wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję,
• jest zdolna do udziału w zawodach i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające udział,
• podane dane są prawdziwe i że znane są mu przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

7. Pomiar czasu
Podczas rozgrywania zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania chipa, który wręczony będzie przez organizatora przed startem. Chip należy zwrócić organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

8. Świadczenia dla zawodników
W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd zabezpieczoną i oznakowaną trasą,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne,
• zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu i losowaniu nagród po zawodach.

9. Uwagi końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w treści niniejszego regulaminu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie trwania imprezy, jak i dojazdu i odjazdu z wyścigu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników i osób towarzyszących zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
• Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
• Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
• Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
• Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.

20 08 2018 xcm

Poprzedni artykułObchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z piknikiem historyczno-militarnym
Następny artykułSesja Rady Miejskiej